Ascendo SRL este partener in cadrul proiectului „ Implementarea SDL în comunitățile marginalizate din teritoriul GAL Tovishat ” POCU827/5/2/140896

           Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

    Proiectul va fi implementat în perioada Martie 2021 – 31 Decembrie 2023, de către parteneriatul compus din Asociația Grup de Acțiune Locală Tovishat (lider de proiect), Asociația Apiromi (Partener 1) și Ascendo S.R.L. (Partener 2).

    Obiectivul general al proiectului: reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori din teritoriul acoperit de SDL a GAL Tovishat.

    În cadrul prezentului proiect, grupul țintă  este alcătuit din  250 de persoane din diverse categorii de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială existente în comunitățile marginalizate din cadrul teritoriilor vizate de Strategia de dezvoltare locală Tovishat finanțată prin măsura 19 LEADER din PNDR 2014-2020.

   Este important de precizat că în terminologia utilizată în POCU, grupul țintă – populația în risc de sărăcie sau excluziune socială din teritoriul acoperit de unul/mai multe SDL-uri formează comunitatea marginalizată căreia i se adresează proiectul POCU.

Grupul  țintă  al  proiectului  va  fi  identificat  și  selectat  din  cadrul  teritoriului aferent SDL GAL Tovishat 2014-2020, locație unde se vor derula toate activitățle și intervențiile prevăzute prin proiect.

Teritoriul LEADER Tövishát este amplasat în Regiunea de Nord-Vest a ţării, are o suprafaţă totală de 730,73 km², o populaţie de 40.381 locuitori şi acoperă un număr de 12 unităţi administrativ teritoriale din judeţele :

Județul Sălaj: oraşul Cehu Silvaniei şi comunele Bocşa, Coşeiu, Crişeni, Dobrin, Hereclean,Sălăţig, Sărmăşag, Şamşud

Județul Satu Mare: comunele Bogdand, Hodod și Supur

Din rândul persoanelor care pot face parte din Grupul Țintă, se vor identifica cel puțin 260 de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială existente în comunitățile marginalizate din cadrul teritoriului Tovishat din care vor fi selectate 250 de persoane.

Pentru a fi eligibile, persoanele care fac parte din grupul țintă vizat prin proiect trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  • au domiciliul/ locuiesc în teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală Tovishat aprobată de PNDR 2014-2020 (aflat în zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 de locuitori) și sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială.